Ustawa hazardowa

Rozdział 6
Opłaty

Art. 68.
1. Podmiot urządzający gry hazardowe uiszcza opłatę:
1) za udzielenie koncesji oraz udzielenie zezwoleń;
2) (uchylony);
3) (uchylony);
4) za zmianę koncesji lub zezwolenia;
5) za rejestrację automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier;
6) za rozpatrzenie wniosku o rozstrzygnięcie charakteru gier, o którym mowa w art. 2 ust. 6.

2. Opłatę za udzielenie zezwolenia uiszcza się również w przypadku przedłużenia zezwolenia.

3. Opłaty stanowią dochód budżetu państwa.

4. Poboru opłat, o których mowa w:
1) ust. 1 pkt 1 – dokonuje organ udzielający koncesji albo zezwolenia;
2) (uchylony);
3) ust. 1 pkt 4 – dokonuje organ udzielający koncesji albo zezwolenia;
4) ust. 1 pkt 5 – dokonuje organ rejestrujący;
5) ust. 1 pkt 6 – dokonuje organ wydający decyzję.

Art. 68a.
1. Podmiot eksploatujący automat do gier, urządzenie losujące lub urządzenie do gier bez wymaganej koncesji, zezwolenia lub dokonania zgłoszenia ponosi koszt badań urządzeń, przeprowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową, w przypadku potwierdzenia w wyniku badania, że urządzanie gier na automacie, urządzeniu losującym lub urządzeniu do gier wymaga koncesji, zezwolenia lub dokonania zgłoszenia.

2. Poboru opłaty, o której mowa w ust. 1, dokonuje naczelnik urzędu skarbowego.

Art. 69.
1. Opłata za udzielenie:
1) koncesji na prowadzenie kasyna gry wynosi 32 000% kwoty bazowej;
2) zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne wynosi 5500% kwoty bazowej;
3) zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych wynosi 2000% kwoty bazowej oraz dodatkowo:
a) za każdy punkt przyjmowania zakładów wzajemnych – 50% kwoty bazowej,
b) za urządzanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet – 2000% kwoty bazowej,
c) za każdą stronę internetową wykorzystywaną do urządzania zakładów wzajemnych – 5000% kwoty bazowej;
4) zezwolenia na urządzanie loterii fantowej albo gry bingo fantowe wynosi 100% kwoty bazowej, a gdy zezwolenie dotyczy gier urządzanych na obszarze jednego województwa – 50% kwoty bazowej;
5) zezwolenia na urządzanie loterii promocyjnej albo loterii audioteksowej wynosi 10% wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej;
6) (uchylony).
7) opłata za rozpatrzenie wniosku o rozstrzygnięcie charakteru gier, o którym mowa w art. 2 ust. 6 i 7, wynosi 200% kwoty bazowej.

1a. Opłata za zmianę koncesji lub zezwolenia w przypadku zmiany:
1) koncesji wynosi 400% kwoty bazowej;
2) zezwolenia wynosi 200% kwoty bazowej;
3) zezwolenia w części dotyczącej ośrodka gier wynosi 10% kwoty bazowej;
4) zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych dotyczącej każdego punktu przyjmowania zakładów wzajemnych wynosi 10% kwoty bazowej.

2. (uchylony).

3. (uchylony).

3a. Opłata za rejestrację automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier wynosi 50% kwoty bazowej.

4. Opłaty zaokrągla się do pełnego złotego w ten sposób, że kwoty wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a kwoty wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych.

Art. 70.
Kwota bazowa dla danego roku kalendarzowego jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego.

Rozdział 7
Podatek od gier

Art. 71.
1. Podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która urządza gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia, z wyłączeniem loterii promocyjnych, podmiot urządzający gry objęte monopolem państwa oraz uczestnik turnieju gry w pokera organizowanego przez podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry.

1a. Podatnikiem jest również:
1) podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1b, jeśli wartość puli wygranych loterii fantowych lub gry bingo fantowe przekracza wartość kwoty bazowej, o której mowa w art. 70;
2) jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej stanowiąca przedsiębiorstwo w spadku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629) w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia:
a) zarządu sukcesyjnego albo
b) uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 650, 771 i 1629).

2. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest:
1) urządzanie gier hazardowych, z wyłączeniem urządzania loterii promocyjnych, loterii fantowych i gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a, oraz urządzania pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera;
2) udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera.

3. Obowiązek podatkowy w podatku od gier powstaje z dniem rozpoczęcia urządzania gier hazardowych. W pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przystąpienia do turnieju.

4. W przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie zakładów wzajemnych obowiązek podatkowy powstaje z dniem rozpoczęcia urządzania gier w pierwszym punkcie lub na pierwszej stronie internetowej spośród punktów i stron objętych zezwoleniem.

5. W przypadku gdy nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu urządzania gier lub wykonania czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier, za dzień jego powstania uznaje się dzień, w którym uprawniony organ podatkowy stwierdził urządzanie gier lub wykonanie tej czynności.

Art. 72.
Podatek od gier stanowi dochód budżetu państwa.

Art. 73.
1. Podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi:
1) w loterii pieniężnej, loterii fantowej i grze telebingo – suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze;
2) w loterii audioteksowej – przychód, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, organizatora loterii audioteksowej uzyskany z tej loterii;
3) w grze liczbowej – suma wpłaconych stawek;
4) w zakładach wzajemnych – suma wpłaconych stawek;
5) w grze bingo pieniężne – wartość nominalna kartonów do gry zakupionych przez podmiot urządzający grę;
6) w grze bingo fantowe – wartość nominalna kartonów użytych do gry;
7) w grze cylindrycznej, grze w kości i grze w karty, z wyjątkiem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – kwota stanowiąca różnicę między sumą wpłaconych stawek a sumą wypłaconych wygranych;
8) w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera – kwota wygranej pomniejszona o kwotę wpisowego za udział w turnieju;
9) w grze na automacie – kwota stanowiąca różnicę między sumą wpłaconych stawek a sumą wygranych uzyskanych przez uczestników gier.

2. Podstawy opodatkowania poszczególnych rodzajów gier hazardowych określone w ust. 1 nie podlegają sumowaniu, w szczególności nie podlega sumowaniu podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 7, z podstawą opodatkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 9.

Art. 74.
Stawka podatku od gier wynosi dla:
1) loterii fantowej i gry bingo fantowe – 10%;
2) loterii pieniężnej – 15%;
3) gry liczbowej – 20%;
4) gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 25%;
5) gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 50%;
6) zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie – 2,5%;
7) zakładów wzajemnych innych niż wymienione w pkt 6 – 12%.

Art. 75.
1. Podatnicy, z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, są obowiązani, bez wezwania, do:
1) składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych dla podatku od gier, według ustalonego wzoru,
2) obliczania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego
– za okresy miesięczne, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

2. Podatnicy urządzający gry liczbowe są obowiązani, bez wezwania, do obliczenia i zapłaty podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego, wstępnie za okresy dzienne.

3. Wstępnych wpłat podatku od gier za okresy dzienne, zwanych dalej “wpłatami dziennymi”, podatnicy dokonują nie później niż w terminie 10 dni od dnia losowania.

4. Wpłaty dzienne dokonane za miesiąc rozliczeniowy są uwzględniane w deklaracjach podatkowych i stanowią zaliczkę na podatek od gier.

5. Nadpłatę wpłat dziennych wykazaną w deklaracji podatkowej, podatnik rozlicza przy wpłatach dziennych za następne okresy rozliczeniowe, o ile nie posiada zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych oraz nie złoży wniosku o zaliczenie nadpłaty w całości albo w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

6. Podmiot urządzający turniej gry pokera jest obowiązany jako płatnik do:
1) złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych dla podatku od gier,
2) obliczania, pobierania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego
– dla podatku od gier w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, za okresy miesięczne, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

7. Podmiot urządzający turniej gry pokera wypłaca wygrane pomniejszone o kwotę podatku od gier.

8. Zobowiązanie podatkowe w podatku od gier przyjmuje się w kwocie wynikającej z deklaracji podatkowej, chyba że organ podatkowy określi je w innej wysokości.

9. Podatnicy urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe, niezależnie od obowiązku złożenia deklaracji podatkowej, są obowiązani do przedstawienia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, sporządzonego w oparciu o dokumentację, o której mowa w art. 78 ust. 1 pkt 4, rozliczenia wyniku finansowego urządzanych gier w terminie 30 dni od dnia zakończenia gry określonego w zezwoleniu.

Art. 76.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowej dla podatku od gier, uwzględniając specyfikę prowadzenia poszczególnych rodzajów gier hazardowych, jak również zapewniając możliwość prawidłowego obliczenia wysokości podatku od gier, zamieszczając objaśnienia co do sposobu prawidłowego składania tych deklaracji, informację o terminach i miejscu ich składania oraz pouczenie, że deklaracja podatkowa stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Art. 77.
1. Organami podatkowymi właściwymi w zakresie podatku od gier są naczelnik urzędu skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej.

2. Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od gier ustala się według siedziby podmiotu urządzającego gry hazardowe.

3. W przypadku gdy nie można ustalić właściwości miejscowej organów podatkowych w sposób określony w ust. 2, organem właściwym jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w Warszawie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

4. Na wniosek organu podatkowego, o którym mowa w ust. 2 i 3, określone czynności: sprawdzające, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej wykonuje odpowiednio naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego, na którego obszarze działania prowadzona jest działalność lub wykonywane są czynności podlegające opodatkowaniu.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialny zasięg ich działania, uwzględniając liczbę podatników prowadzących działalność na danym obszarze,
2) właściwy urząd skarbowy lub właściwe urzędy skarbowe, na których rachunek bankowy dokonuje się zapłaty podatku od gier, wpłat dziennych, dopłat i kar pieniężnych lub wpłaty niektórych opłat, o których mowa w art. 68 ust. 1, a także określi terytorialny zasięg ich działania w tym zakresie
– uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego poboru podatku od gier, wpłat dziennych, dopłat i kar pieniężnych oraz opłat.

Rozdział 8
Sprawozdawczość i informacje

Art. 78.
1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych są obowiązane prowadzić:
1) księgi:
a) obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w kasynie gry,
b) obrotu kartonami do gry w salonie gry bingo pieniężne,
c) eksploatacji automatu do gier;
2) ewidencje podstaw opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier, według ustalonego wzoru, w grach hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnych;
3) rejestr napiwków w kasynie gry, według ustalonego wzoru;
4) dokumentację umożliwiającą rozliczenie wyniku finansowego urządzanej loterii fantowej lub gry bingo fantowe.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki prowadzenia ksiąg, ewidencji i rejestru, o których mowa w ust. 1, oraz wzory ewidencji i rejestru, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, oraz zakres dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 4, w celu ustalenia podstawy opodatkowania i obliczania wysokości należnych podatków, uwzględniając specyfikę prowadzenia poszczególnych rodzajów gier hazardowych.

Art. 79.
1. Podmioty urządzające gry hazardowe i prowadzące działalność w tym zakresie są obowiązane do przekazywania, na żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych, informacji dotyczących ich funkcjonowania.

2. Podmioty urządzające i prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych są obowiązane przekazywać odpowiednio właściwemu do udzielenia zezwolenia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych lub dyrektorowi izby administracji skarbowej, w terminie do 21. dnia miesiąca następującego po każdym kwartale kalendarzowym, zestawień danych ekonomiczno-finansowych w zakresie działalności ze szczególnym uwzględnieniem obrotów, wyniku finansowego, wskaźników ekonomicznych, a zwłaszcza wskaźnika zatrudnienia, oraz wskaźników statystycznych uzyskiwanych przez te podmioty.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb przekazywania i szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając konieczność monitorowania prawidłowości prowadzenia działalności na podstawie wydanych koncesji i zezwoleń oraz kształtowania polityki w zakresie gier hazardowych.